top of page

תקנון פעילות ושירות תשלומים באמצעות המרשתת

כללי

​​1. אתר המרשתת www.kulana.org (להלן "האתר) מופעל על ידי עמותת "כלנה" ע"ר (להלן "העמותה")

2.האתר מאפשר, בין היתר, למשלמות עבור ההשתתפות בפעילות של העמותה שהן בגירות ומעל גיל 18 שנים (להלן

"המשתמשות") להעביר הוראות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בעבור השתתפות בפעילויות שמפעילה העמותה, וזאת בכפוף לתנאי תקנון שירות תשלומים ופעילות זה (להלן: "התקנון"). התקנון חל על כלל אופני התשלום לעמותה, בכללם תשלום באפליקציות שונות כגון פייבוקס, תשלום במזומן, בהמחאות או בהעברה בנקאית.

3.  המשתמשות מתבקשות לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידן לצורך השימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשות נדרשות לאשר במקום המיועד לכך כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.

4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של העמותה, תגברנה הוראות התקנון.

5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.

7. האמור בתקנון זה בלשון נקבה, גם לשון זכר במשמע.

הוראות תשלום באשראי

8. הוראת תשלום באשראי מבוצעת באתר מאובטח של חברת "קארדקום" (www.cardcom.co.il), חברה שהתמחותה בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים 1באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע של כרטיסי אשראי (להלן: "חברת הסליקה"). העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את חברת הסליקה, ומתחייבת שכל חברת סליקה שעמה היא תתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ"ל או בתקן התקף באותו מועד.

9. לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמשת, חברת הסליקה תעביר את הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקשת המשתמשת לבצע את התשלום (להלן: "חברת האשראי") 

10. העמותה, באמצעות חברת הסליקה, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
ב. אם העמותה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע
נדרש אחר.

11. למען הסר ספק יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל, וכי העמותה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך.

ביטול השתתפות בפעילות והחזרים

 12. הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמשת לכל דבר ועניין  

13. ניתן לפנות לעמותה לצורך שינויים ברישום לפעילויות השונות באמצעות דואר אלקטרוני  kulana.gbs@gmail.com  

14. בידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת מספר נרשמות, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה העמותה את הזכות לשנות או לבטל כל פעילות, מכל סיבה שהיא, ע"פ שיקול דעת העמותה. בכלל זה תהא העמותה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או שינויים סבירים בתכנים, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה או לדרישה להחזר כספי, אלא אם הביטול ודרישת ההחזר עומדים בתנאי קבלת החזר כספי, כדלהלן: 

החזר כספי יבוצע במקרים הבאים: 

א. ביטול השתתפות בקורס שנתי - יש להודיע חודש מראש. החזר ינתן רק מהחודש העוקב לביטול. בפעילות שנתית שמתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש יולי, לא ינתן החזר כספי למבטלות לאחר חודש מרץ.

ב.ביטול השתתפות בפעילות חד פעמית המוגבלת במספר המשתתפות – יש להודיע שבוע לפני תחילת הפעילות. במידה וההודעה תנתן לאחר מכן החזר יתבצע רק במידה והעמותה יכולה לשבץ משתתפת אחרת לפעילות. השיבוץ נתון לשיקול דעתה של העמותה. במידה והעמותה לא תוכל לשבץ משתתפת אחרת התשלום יגבה במלואו.

ג. בכל פעילות אחרת יש להודיע 24 שעות מראש  

ד. במידה והפעילות מבוטלת על ידי העמותה, לפני תאריך קיום הפעילות - ינתן החזר כספי מלא לנרשמות

אחריות

15. העמותה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לעמותה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתתפים או מי מטעמם.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 16.באתר לא יישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי 

 17. מסירת כתובת הדוא"ל של המשתמשת מהווה הסכמה מצידה לקבלת עדכונים תקופתיים במידה שאישרה בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי

 18.מסירת מספרי הטלפון של המשתמשת מהווה הסכמה מצידה לקבלת הודעות SMS וWHATSAPP  שיווקיות מצד העמותה  במידה שאישרה בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי.

19. מידע שתמסור משתמשת במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד על ידי העמותה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב 1982.

20. תקנון זה מהווה חוזה בין העמותה לבין המשתמשות וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך.

bottom of page